پاکت تحریر و گلاسه

قیمت سفارشات پاکت تحریر
اندازه تعداد قیمت
پاکت ملخی 1000 90,000 تومان
پاکت ملخی 2000 125,000 تومان
پاکت ملخی 5000 240,000 تومان
پاکت A4 1000 205,000 تومان
پاکت A4 2000 270,000 تومان
پاکت A4 5000 500,000 تومان
پاکت A5 1000 135,000 تومان
پاکت A5 2000 170,000 تومان
پاکت A5 5000 325,000 تومان
قیمت سفارشات پاکت گلاسه
اندازه تعداد قیمت
پاکت ملخی 1000 112,000 تومان
پاکت ملخی 2000 185,000 تومان
پاکت ملخی 5000 365,000 تومان
پاکت A4 1000 220,000 تومان
پاکت A4 2000 380,000 تومان
پاکت A4 5000 710,000 تومان
پاکت A5 1000 150,000 تومان
پاکت A5 2000 230,000 تومان
پاکت A5 5000 530,000 تومان