شماره حساب

نام بانک نام صاحب حساب شماره حساب شماره کارت
پارسیان محسن محمدپور عابدی ۸۰۰-۲۱۹۴۵۹۰-۹ ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۷۸۵۴۹۶۲
ملت محسن محمدپور عابدی ۴۷۱۶۷۰۱۷۸۶ ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۰۲۹۴۱۲۴

رضا رازقی نسبت
کد ملی 0068430574
شماره زرین پال ZP.1162643